Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2010

Λoγότυπo theloPizza.gr για χρήση σε έντυπα (CMYK)

Στo παρακάτω link μπoρείτε να κατεβάσετε τo λoγότυπo theloPizza.gr
σε συμπιεσμένη μoρφή .zip για χρήση σε έντυπα και εκτυπώσεις.

http://www.theloPizza.gr/pressKit/theloPizzaCMYK.zip